Покажи по категории

Защита на личните данни

Информация относно Администратора на лични данни


Наименование: Плам Пласт 2016 ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 204175691

Седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. Илинден 19-7

Адрес за кореспонденция: гр. Плевен, ул. Илинден 19-7

Телефон: 087 686 76 72

E-mail: plamplast_2016@abv.bg


Плам Пласт 2016 ЕООД  осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.


Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 1. Плам Пласт 2016 ЕООД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като ползвател на услугата/клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Плам Пласт 2016 ЕООД по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Плам Пласт 2016 ЕООД;
 • Изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на
 • официални правомощия на Плам Пласт 2016 ЕООД;
 • За целите на легитимните интереси на Плам Пласт 2016 ЕООД или на трета страна.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Чл. 2. (1) Плам Пласт 2016 ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие му предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели:

 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • разрешаване на спорове между Вас и трети лица.


(2) Плам Пласт 2016 ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.


(3) При обработването и съхранението на личните данни, Плам Пласт 2016 ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Плам Пласт 2016 ЕООД?

Чл. 3. (1) Плам Пласт 2016 ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • създаване на профил в електронния магазин за използване на услугата – целта на тази операция е идентифициране на лицето, за да му бъде предоставена услугата;
 • обработка на плащане за продукт/услуга и счетоводно отчитане – целта на тази операция е осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводството;
 • обработка на поръчка – целта на тази операция е приемане на поръчка и доставка на стоката от електронния магазин до крайния клиент;


(2) Плам Пласт 2016 ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели:

 • Ваши индивидуализиращи данни: Име, ЕГН, Адрес, Електронна поща и IP адрес – за целите на изпълнение на договора и продажба и доставка  на стока информация, свързана с плащане и избраните методи на плащане– за целите на продажбата и изпълнение на договора;
 • други данни, необходими за изпълнението на задълженията по договора – за целите на продажбата.


(3) Плам Пласт 2016 ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.


(4) Личните данни са събрани от Плам Пласт 2016 ЕООД от следните източници:

 • поръчка направена в уеб сайт на фирмата;
 • телефонен разговор след направена поръчка или запитване;
 • получаване на е-mail със запиване.


Срок на съхранение на личните ви данни

Чл. 4. (1) Плам Пласт 2016 ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 30 дни. След изтичането на този срок, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.


(2) Плам Пласт 2016 ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси фирмата.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) Плам Пласт 2016 ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.


(2) Плам Пласт 2016 ЕООД не изпозлва автоматизирано обработване, включително профилиране на събираните лични данни.


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни


Право на достъп

Чл. 6. (1) Вие имате право да изискате и получите от Плам Пласт 2016 ЕООД  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните  Ви данни.

(3) Плам Пласт 2016 ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Плам Пласт 2016 ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.


Право на коригиране или попълване

Чл. 7. Вие имате право да поискате от Плам Пласт 2016 ЕООД да:

 • коригира неточните лични данни, свързани с Вас;
 • да попълни непълните лични данни, свързани с Вас;
 • Плам Пласт 2016 ЕООД осигурява функционалност, чрез Вашия профил в сайта да коригирате и попълвате вашите лични данни, ако нямате регистриран профил може да се свържете с нас по e-mail.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 8. (1) Вие имате правото да поискате от Плам Пласт 2016 ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Плам Пласт 2016 ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.


(2) Плам Пласт 2016 ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Плам Пласт 2016 ЕООД или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) Плам Пласт 2016 ЕООД осигурява функционалност, чрез Вашия профил в сайта да упражните правото си на изтриване (“да бъда забравен”). Aко нямате регистриран профил може да се свържете с нас по e-mail.


Право на преносимост

Чл. 9. Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Плам Пласт 2016 ЕООД, Вие можете, след като се легитимирате пред Плам Пласт 2016 ЕООД:

 • да поискате от Плам Пласт 2016 ЕООД да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат;
 • Плам Пласт 2016 ЕООД осигурява функционалност, чрез Вашия профил в сайта да упражните правото си на преносимост. Aко нямате регистриран профил може да се свържете с нас по e-mail.


Право на възражение

Чл. 10. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Плам Пласт 2016 ЕООД, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 11. (1) Ако Плам Пласт 2016 ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.


(2) Плам Пласт 2016 ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.


Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 14. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата, Плам Пласт 2016 ЕООД може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни:

 • куриерски фирми


Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.


Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg